Billedet på sidehoved

Lundsbjergvej 42, 5863 Ferritslev Fyn Tlf. 6598 1598  Mail: [email protected]

Plan og praksis for evaluering på Ferritslev Friskole

 

Samlet beskrivelse af skolens evalueringsplan:

 1. Med denne evalueringsplan redegøres for en samlet plan over, hvordan vi arbejder med evaluering. Planen skal dels fremstå som tydelig og målrettet dels foreskrive en refleksiv og undersøgende praksis, der skal medvirke til udvikling og læring på alle niveauer.
 2. Skolen ønsker at fastholde fag, undervisning og pædagogik som et personligt anliggende og ansvar, hvor sammenhængen skabes gennem dialog mellem lærere, elever og forældre.
 3. Evalueringsplanen har det formål at være det interne værktøj, der kan støtte op om konstruktive udviklingsprocesser og samtidig være den synlige oversigt over skolens evalueringspraksis.

 

Evaluering på frie grundskoler

En fri grundskole skal løbende evaluere elevernes udbytte af undervisningen. Evalueringen skal sikre, at der i undervisningen er tilstrækkeligt fokus på elevens udbytte og faglige progression. Evalueringerne danner grundlaget for, at skolen kan tilrettelægge undervisningen, så den tilgodeser den enkelte elevs behov og forudsætninger.

Forældre og elever skal løbende orienteres om evalueringsresultaterne. Der er ingen krav om, at det skal foregå skriftligt. Frie grundskoler er derfor ikke forpligtet til at udarbejde elevplaner. Evalueringerne skal være alsidige, og karakterer kan ikke alene gøre det ud for evalueringer.

Skolen beslutter, hvordan elevernes udbytte af undervisningen bliver evalueret. Fokus skal være på, om undervisningen har haft det resultat, skolen forventede, og om der er brug for særlig støtte fra skolen og/eller hjemmet til den enkelte elev. Valg af form og metode kan afhænge af faget, elevgruppen, klassetrinnet eller undervisningsformen.

 

Evaluering af den samlede undervisning

En fri grundskole skal regelmæssigt evaluere skolens samlede undervisning og udarbejde en plan for opfølgning på evalueringen. Skolen skal vurdere, om undervisningen lever op til indholdet i de mål og planer, den har opstillet.

Skolen definerer selv, om andet end undervisningen i de forskellige fag og fagområder indgår i den “samlede undervisning”. På nogle skoler er for eksempel frikvarterer, lejrskoler og morgensang væsentlige dele af skolens undervisningstilbud.

Skolen vælger selv evalueringsform og hvilken/hvilke evalueringsmetode/evalueringsmetoder, den bruger.

 

Opfølgningsplan

Skolen skal udarbejde en opfølgningsplan på baggrund af evalueringens resultat. I opfølgningsplanen beskriver skolen, hvad skolen har lært, og hvilke nye tiltag den vil sætte i gang på den baggrund.

Datoen for skolens næste evaluering af den samlede undervisning skal fremgå af opfølgningsplanen.

 

Offentliggørelse af evaluering

På skolens hjemmeside skal skolen offentliggøre:

 • Tilsynsrapporten fra skolens tilsynsførende.
 • Resultatet af skolens evaluering af den samlede undervisning – altså ikke nødvendigvis hele evalueringen, men resultatet.

 

Løbende evaluering af elevernes udbytte af undervisningen

Kernen i den løbende evaluering om elevernes udbytte af undervisning er dialoger og vurderinger mellem lærere og elever i forbindelse med den daglige undervisning. Her følges til stadighed op på elevernes udbytte af undervisningen. Disse samtaler underbygges ved en årlig forældresamtale i 2., 3., 5., 6., 8. og 9. klasse. I bh. klasse er der to årlige forældresamtaler med fokus på trivsel og faglig udvikling. Forældresamtalerne er i 1., 4. og 7. klasse erstattet af hjemmebesøg, da der traditionelt set er lærerskift på disse årgange.

 

Inden samtalerne har eleverne i 8. og 9. klasse udfyldt et selvevalueringsskema. Vi mener at eleven skal inddrages i at formulere egne mål for at kunne engagere sig i egen læreproces. Her forholder eleverne sig til fagene, sociale relationer, samt egen og klassens trivsel.

 

Skolens emneuger og faglige fredage evalueres altid med eleverne i de respektive klasser.

 

Den løbende evaluering foregår også løbende ved:

 • Læse- og matematiktests, på udvalgte klassetrin og efter behov ved bekymringsbørn
 • Klassesamtaler efter behov. Der holdes også, efter behov, pigemøder og drengemøder.
 • Forældremøder, mindst en gang om året.
 • Daglig skole/hjemsamarbejde, telefonopkald, mails samt dialog på skolen
 • Individuelle handleplaner, ved behov, udarbejdet af lærere og pædagogisk personale i fællesskab.
 • Et tæt samarbejde med Faaborg-Midtfyn Kommunes forebyggende team, der består af pædagogisk konsulent, forebyggende socialrådgiver samt sundhedsplejerske.

 

Afsluttende evaluering af skoleforløbet

Alle elever deltager i Folkeskolens prøver efter 9. klasse, i såvel de obligatoriske som de udtrukne fag. Derudover evalueres der med eleverne om deres oplevelse af det samlede skoleforløb.

 

Skolehjem-samarbejdet

Der afholdes 1 årligt forældremøder i klasserne, hvor forældrene underrettes om skolegang og undervisning, og sammen med de andre forældre drøfter, klassens arbejde og trivsel som helhed.

Ud over disse faste møder har forældrene og lærerne adgang efter behov til at ønske at mødes.

Hver onsdag udsendes et Onsdagsnyt med information om undervisningen, arrangementer og andre oplysninger, som er relevante for forældrene. Dette Onsdagsnyt skrives og udsendes af skolelederen.

 

Lærernes evaluering af skolens pædagogiske arbejde:

På lærermøder evalueres det daglige arbejde med eleverne. Der foretages en grundig evaluering og justering efter hvert arrangement og emneuge. Denne proces finder sted efter, at arrangementer og emneuger er evalueret med eleverne.

Samtlige lærere sammenholder egen undervisning med fælles mål, nu betegnet som områder, i de humanistiske og naturvidenskabelige fag. Der er fastsat egne målbeskrivelser i den praktisk musiske faggruppe.

 

Bedste hilsner

Pia Gabel

Skoleleder