Billedet på sidehoved

Lundsbjergvej 42, 5863 Ferritslev Fyn Tlf. 6598 1598  Mail: [email protected]

Målformulering og indhold for Spiren

 

Barnets hverdag i skolen, undervisningsdelen og fritiden i SFO`en, skal ses som sammenhængende, forstået på den måde, at disse gensidigt har betydning og afsmittende virkning for, hvordan man kan opnå målene for barnet.
Hvor det er vores mål at skabe trygge og udviklende rammer for børnene.

Rammerne for børnene.

Rammerne for børnene tager udgangspunkt i de almindelige normer og regler, som vi kender fra hverdagen på Ferritslev Friskole.
Spiren er både rent lokalemæssigt men i høj grad også bemandingsmæssigt meget tæt forbundet med skoledelen. Flere af Spirens ansatte møder børnene også i andre undervisnings situationer i løbet af dagen, hvilket er med til at give sammenhængende og trygge rammer for børnene.

Tryghed i rammerne

Det at vi som ansatte er både det ene og det andet sted gør, at det falder meget naturligt at videreføre regler og normer fra dagligdagen som sådan. Dette er også med til at give en rigtig god forældre kontakt da vi ved afhentning af børnene har mulighed for at følge både positive og negative hændelser fra dagen til dørs. Der er ingen tvivl om at en god kommunikation skolen og SFO en imellem, er med til at give tryghed både for elever men i høj grad også for forældre.

Trivsel og indlæring

Fritiden, altså tiden i SFO´en, har stor betydning for det enkelte barns trivsel, udvikling, dannelse og muligheden for, at kunne indlære. Endvidere har tiden i SFO`en stor betydning for samværet og trivslen i den samlede børnegruppe/klasse.
Trivsel er en vigtig forudsætning for, at kunne evne indlæring af såvel faglige som sociale kompetencer.
Et rigt, varieret og lærerigt liv i SFO`en er et vigtigt grundlag for barnets fremtid, ligesom en god skolegang og en god opdragelse i hjemmet er det.

Den personlige udvikling

Menneskets personlige udvikling begynder fra fødslen, og fortsætter hele livet. Altså er børn når de indmeldes i Spiren, langt henne i deres personlige udåvikling. Vores opgave er derfor, at understøtte det enkelte barns fortsatte udvikling.
Børnenes personlige udvikling er primært et forældreansvar. Alle voksne som omgiver barnet, har et medansvar for, at understøtte barnets videre udvikling. Dette sker i tæt samarbejde med hjem og undervisningsdelen.
Med udgangspunkt i en anerkendende tilgang er fritidsaktiviteter og fritidspædagogik centrale begreber for Spirens identitet.

Ved anerkendende tilgang forstår vi:

 • Alle skal føle sig forpligtede i fællesskabet
 • Alle har deres egne gode grunde og skaber sin egen fornuft.
 • Modtageren bestemmer budskabet.
 • Nysgerrighed.
 • Refleksion.
 • Undersøgelse af forskellige mulige sammenhænge.
 • Fokus på det, der virker.
 • Barnet skal anerkendes som den det er, og ikke for det, det gør.
 • Man behøver ikke at være enige eller at have samme holdning.
 • Barnet skal have medindflydelse på det der er relevant for vedkommende, at have indflydelse på.
 • De voksne sætter rammerne og er tydelige og troværdige. Det er ikke fravær af tydelige ledelse.

Mulighederne gennem SFO´en 

SFO`ens opgave er at bevare en frizone for kreativitet, bevægelse, hvile og samvær, i et forpligtende fællesskab. Vi har derfor i SFO`en prioriteret, at fokusere på trivsel, velbefindende, og at skabe nogle positive udviklende og trygge rammer for børnene.
SFO`en har muligheden for, at skabe rammer som gør at børnene får indsigt og erfaring i hvilke handlinger der er hensigtsmæssige i hvilke situationer, sagt med andre ord, de får muligheden for, at lære at mestre hverdagen og hverdagssituationer og for, at kunne agere i relationer til andre mennesker. Denne erfaring er bl.a. en forudsætning for at kunne indgå i fællesskaber og demokrati.
Barnet befinder sig i løbet af dagen i forskellige fysiske rammer, som alle giver forskellige udviklingsmuligheder. Bl.a. hjemmets rammer, legekammeraternes hjemlige rammer, fritidsaktiviteternes rammer, samt skolens rammer for undervisning og fritid.

Fællesskaber:

I forhold til arbejdet med børnene:
At børnene har lyst til og oplever glæde ved, at indgå i forpligtende fællesskaber.
Fællesskabet giver børnene mulighed for at udvikle:

 • Sociale kompetencer – tolerance, respekt, afkode normer/værdier i forskellige fællesskaber.
 • Empati.
 • Selvforståelse.
 • Evnen til at bidrage med noget personligt.

Vi betragter børnenes tid i SFO`en som deres fritid. Beskæftigelser og aktiviteter tager udgangspunkt i børnenes egne ideer og interesser og gives som tilbud.
De mange forskellige former for aktiviteter, som børnene vælger at beskæftige sig med efter lyst, udgør for dem en leg.
Vi holder møder med børnene og de bliver ofte spurgt om de selv har forslag til aktiviteter, på den måde finder de selv frem til hvad de ønsker at beskæftige sig med.
Når børnene kommer med ønske om at lave et eller andet kreativt bliver de ofte spurgt om de selv har forslag til aktiviteter og derfra finder vi frem til hvad det er vi går i gang med den pågældende dag.
 
Vi vil i SFO`en forsøge, at skabe nogle frirum, d.v.s. steder hvor børnene kan lege uforstyrret. Vi ønsker, at give dem mulighed for, at lege i ”deres egen verden”, fordi de har behov for, at tilrettelægge og realisere lege uden direkte indblanding fra voksne. Derigennem etablerer de venskaber og interessegrupper.
Det er vigtigt for børnene at få mulighed for, sammen med kammerater, at afprøve hvad man er i stand til og overskride egne grænser, samt opleve følelsen af at være en betydningsfuld del af en sammenhæng, og derved indgå i et socialt fællesskab.
Under leg og aktivitet stiller børnene indbyrdes krav til hinanden. Vi som medarbejdere stiller også krav. Vi skal skabe en hverdag hvor børnene kan lære normer og gode samværsformer, både gennem leg, men også gennem en masse praktiske og arrangerede aktiviteter, som børnene kan inddrages i. Lære at udvise en adfærd så fællesskabet kan fungere.

Vi har fokus på børnemiljøet og dermed børnenes Sociale kompetencer og fysiske trivsel i Spiren.
Børnenes psykiske og fysiske sundhed, er en forudsætning for:

 • En god trivsel og udvikling.
 • Selvværd, turde tro på sig selv.
 • Overskud til at være i blandt mange børn.
 • Overskud til at være aktiv og udforskende.
 • Overskud til at tage vare på andre og udvise omsorg og nærvær.

Derfor mener vi:

Samspillet mellem den psykiske og den fysiske sundhed, har betydning for det enkelte barns udvikling og lysten til at udfolde sig, herunder er kost og søvn vigtige elementer.
Af hensyn til barnets psykiske sundhed, er det bl.a. vigtigt at barnet har det godt med sig selv og sine omgivelser. At barnet oplever Spiren som et trygt sted at være. At børnene oplever, at vi tager hensyn til det enkelte barn, men også til gruppen, i forhold til et fællesskab.
At alle børn, af hensyn til den fysiske sundhed skal ud hver dag. Den friske luft og de fysiske udfoldelser, giver børnene energi og bevirker samtidig, at de bedre formår at være sammen og koncentrere sig, når de går i gang med mere stillesiddende aktiviteter.

Alle ansatte i SFO`en udgør et team. Opgaverne i SFO`en løses i fællesskab, ud fra den enkelte medarbejders funktion, uddannelse, erfaring og kompetencer. Alle i teamet er ligeværdige, forstået på den måde at ingen kan undværes, alles evner og resurser bruges for at løse den samlede opgave.
SFO`en skal i hverdagen løse en række opgaver. Opgaver i forhold til det direkte pædagogiske arbejde med børnene, i forhold til udviklingen af medarbejdergruppen og pædagogikken i hverdagen, men også i forhold til de mange praktiske opgaver som skal løses for at få dagen i SFO`en til at hænge sammen, f.eks. indkøb, bagning, planlægning af aktiviteter, rengøring af legeting, legeplads vedligeholdelse m.m.

Børnenes sociale kompetencer:

Vores mål i forhold til børnene:

At børnene kan indleve/sætte sig i andres sted.
Empati er en forudsætning for, at børnene kan udvikle/udvise:

 • Social forståelse.
 • Rummelighed.
 • Dannelse/tilpasning, til at være en blandt mange.
 • Evnen til at kunne indgå i et demokrati.

Derfor mener vi:

Hverdagen i SFO`en giver utallige muligheder for, at styrke børnenes evne til at sætte sig i andres sted. Dette gør vi bl.a. ved, at gribe børnenes mange naturligt opståede konfliktsituationer i hverdagen. Medarbejderne guider dem via anerkendelse og ved at sætte ord på børnenes måde at agere/takle situationer på, f.eks. deres handlinger og deres evne til at læse det andets barns kropsprog og mimik.
For at undgå mobning skal børnene have en forståelse af hvad mobning er, og en forståelse af, hvad mobning kan betyde for det enkelte barn.
Den enkelte medarbejder skal være loyal overfor fælles mål og planer for SFO`en. Ligesom den enkelte medarbejder skal være loyal over for sig selv og overfor kollegaerne.
Det er vigtigt, at den enkelte medarbejder kender sig selv, sine styrker og svagheder, og tør erkende og stå ved disse, idet man i medarbejdergruppen, skal kunne supplere hinanden i hverdagen.
Den enkeltes og gruppens velbefindende og trivsel er alles ansvar.

Kommunikation som et redskab for det sociale samvær:

Kommunikation er en forudsætning for positivt samvær:
At evnen til at kommunikere, er en nødvendighed for, at kunne indgå i et fællesskab.
Hvad er en god kommunikation?

 • Sætte ord på tanker, holdninger og synspunkter
 • Kunne lytte og vente på tur
 • Kunne sige til og fra
 • Turde spørge ind, hvis der er noget de undrer sig over, eller ikke forstår
 • Der udvikles demokratiske holdninger
 • Kunne aflæse andres kropssprog
 • Kunne udtrykke/forstå eget kropssprog

 
For at kunne indgå i fællesskaber og indgå i en gruppe, skal man kunne kommunikere, børnene skal f.eks. kunne sætte ord på oplevelser og handlinger. Kommunikation er et nødvendigt værktøj, f.eks. når der skal fastlægges regler i en leg, eller når de skal finde en løsning på en konflikt
Børnenes tid i SFO`en giver gode muligheder for udvikling, læring og dannelse, og ikke mindst i forhold til udviklingen af deres kommunikative kompetencer.
Børnene skal kunne spejle sig i hinanden. I SFO`en er det overvejende i børnegruppen, at børnene socialiseres og udvikles, og her at evnen til at kommunikere sættes på en prøve.
Vigtige aspekter for at kunne begå sig i et fællesskab er, at kunne give udtryk for sine synspunkter og holdninger. En konstruktiv meningsudveksling fordrer en nysgerrighed efter at forstå andres udgangspunkt for deres holdninger, samt brugen af et positivt sprog.
Hverdagen i SFO`en, herunder børnenes leg giver gode muligheder for udfoldelse, samt gode muligheder for at gøre sig erfaringer.
SFO`en skal være et ”fristed”, et sted hvor man hygger sig med sine kammerater,  spiller x-box, tegner, leger boldspil og rollelege, spiller spil m.m. ”Fristedet” må ikke forveksles med et ”opbevaringssted”.
Medarbejdernes vigtigste opgave på ”fristedet” er, at opdrage, understøtte og give omsorg til det enkelte barns udvikling i deres selvvalgte rammer. Medarbejderne skal evne, at kunne involvere sig og interessere sig i barnets liv, da dette er med til at give barnet gode muligheder for at træne kommunikationen

I forhold til det pædagogiske arbejde:

At medarbejderne i de daglige aktiviteter forpligter sig til, at sætte fokus på børnenes positivt samvær.
At vores opgave som medarbejdere er, at tilrettelægge arbejdet i børnegruppen, så samværet med børnene og samværet børnene imellem, bedst muligt tilgodeser den enkeltes trivsel.
Vi er som personale opmærksomme på, at vi ofte skal være de igangsættende, og at vi i mange tilfælde skal være de voksne som kan opmuntre og inddrage børnene til bl.a. fysiske aktiviteter. Børnene spejler sig i vores aktiviteter. Viser vi f.eks. som medarbejdere initiativ og glæde ved fysiske aktiviteter smitter det af på børnenes adfærd og handlinger.
Vi har bevidst valgt, at indrette det udendørs legeområde med mange forskellige legemuligheder, da området skal kunne tiltrække og udfordre alle børnene til forskellige former for leg og aktivitet.
Legepladsen er opdelt i områder, f.eks. har vi områder til boldspil, områder til bygge- og grave lege, områder til cykling og løb på rulleskøjter, områder til kravle- rulle- og klatre lege, en kælkebakke, og et bål område hvor der saves og hugges brænde.
Vi benytter endvidere skolens gymnastiksal.
Alle børn og ansatte er ude hver dag, uanset vejret. Vi har valgt denne pædagogiske linie, da vi mener, at vi alle, børn og ansatte, har godt af den friske luft og de mange fysiske udfordringer og muligheder der er på vores legeområde.
Vi forventer, at forældre understøtter SFO`ens initiativer og målsætning i forbindelse med fysiske aktiviteter og vores regel om at børnene er ude hver dag, uanset vejr og vind. En stor del af vores fysiske aktiviteter foregår ude. For at børnene skal kunne opleve disse aktiviteter som spændende og rare, kræver det forældre opbakning og forståelse for, bl.a. vigtigheden af, at barnets påklædning passer til årstiden
Vi har et værksted som kan bruges til alle former for kreative oplevelser. Vi søger gennem arbejdet med børnene at opøve deres ”kritiske sans” i forhold til egen kreativitet.

Spirens fysiske rammer og Legepladsen

Det er vigtigt at se og inddrage SFO`ens uderum, som en naturlig del af Spirens`s rammer.
Spirens uderum/naturen på legepladsen, giver børnene gode muligheder for fordybelse, udvikling og læring. Naturen giver børnene:

 • Inspiration til leg og læring.
 • Muligheder for fordybelse.
 • Mulighed for at lære dyr og planter at kende.
 • Lære dem hvordan de skal behandle dyr og planter.
 • Udvikler børnenes fantasi.
 • Udvikler børnenes sanser
 • Muligheder for fysisk aktivitet

Det store udeareal og de  legeredskaber som er placeret på legepladsen, giver plads og mulighed for, at børnene kan bruge deres egen fantasi i legene, f.eks. bygges der huler, laves butikker med mudderkager, udgraves kanaler og dæmninger. Mange børn elsker at soppe i de store vandpytter og at få mudder på hænderne, er muligheder mange børn ikke har derhjemme hos familien.
Børnene bliver inspireret og opslugte af naturen, eks. dyrelivet i skovbunden, sommerfuglene i buskene.
Udelivet skærper børnenes sanser. Hvordan lugter en våd græsplæne og skovområdet, når det lige har regnet? Hvordan føles huden efter en times leg i stormvejr? Hvor smukke bliver bøgetræerne når de springer ud? Fuglenes kvidren om morgenen osv.
Vores dejlige natur på legepladsen, giver endvidere rig mulighed for, at børnene kan bruge deres krop, de kan klatre i træer og trille på kælkebakken . Naturen byder også på hyggesnak i krogene, eller lidt forbudt snak, skjult og væk fra de voksne. De kan cykle, spille fodbold, lave bål m.m. Udeområdet tiltrækker mange af de børn som ”zapper” i deres lege, på udeområdet er der plads til de vilde lege, samtidigt med at der er mindre forstyrrelser pga. det store område.
Vi er ude hver dag, hele året rundt og uanset vejr, både børn og ansatte. Vi vægter dette højt, da det er vores oplevelse, at børnene nyder godt af den friske luft og de fysiske aktiviteter efter en endt skoledag.
Personalenormeringen og børnenes forholdsvis korte dag i SFO`en besværliggør muligheden for, at tage væk fra institutionen for at udforske naturen, så det er meget vigtigt at lære børnene at bruge det dejlige område vi har i SFO`en, hvilket helt klart også byder på spændende natur.
 
Vi mener og tror på at ved ikke at servere en helt masse færdige" pakker" bliver børnene tvunget til at tage stilling selv og med dem selv finde frem til, hvad de ønsker at beskæftige sig med.